member of

Παράταση αιτήσεων στο Π.Μ.Σ Ευρωπαϊκών Πολιτικών Νεολαίας του Παν. Μακεδονίας

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι., Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Στον 4ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει το Νοέμβριο του 2012, αναμένεται η εισαγωγή 20 μεταπτυχιακών φοιτητών. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 4.000,00?, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις: α) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών και β) με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, από τις 25/9/2012 μέχρι τις 16/11/2012 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 891-416, e-mail: kakani@uom.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους)
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency ή Cambridge ή Michigan ή TOEFL 213 και άνω στο Computer Based Testing ή 79 και άνω στο Internet Based Testing ή 550 και άνω στο Paper-Based Testing [ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006] ή IELTS 5,5 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για έξι (6) έτη – ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»). Δεν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας, όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα.
Πιστοποιητικό Επάρκειας ή Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)

Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Τα έντυπα (1) και (5) παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία).

Σημειώνεται ότι εφόσον οι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά επικυρωμένα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογία τους με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εξεταστούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) Πολιτική Επιστήμη
β) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές
γ) Αγγλική Γλώσσα (στην περίπτωση που δεν έχουν καταθέσει κανένα από τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που αναφέρονται παραπάνω)

Οι εξετάσεις (η ημερομηνία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) είναι προκριματικές με την έννοια ότι η επιτυχία σε αυτές προκρίνει τον/την υποψήφιο/α για συμμετοχή στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις διακριτές φάσεις:

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στα δύο γνωστικά αντικείμενα και στην αγγλική γλώσσα για όσους υποψήφιους αυτό απαιτείται. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η επιτυχής εξέταση (βαθμός «5» ή μεγαλύτερος) σε καθένα από τα μαθήματα περιλαμβανομένου και του μαθήματος των αγγλικών για τις περιπτώσεις των υποψηφίων όπου αυτό έχει νόημα. Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στις επιδόσεις των υποψηφίων στα δύο μαθήματα (η επίδοση στο μάθημα των αγγλικών δεν προσμετράται) ανέρχεται σε ποσοστό 90%.

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διενέργεια συνέντευξης από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής όλων των επιτυχόντων στις εξετάσεις καθώς και όσων είχαν εξαιρεθεί από τις εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, νομίμως επικυρωμένων. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 10%.

3. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και προωθείται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο (Γ.Σ.Ε.Σ.) προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, διευκρινίσεις για την ύλη των παραπάνω εξετάσεων ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Κ 124, τηλ.: 2310 891416, e-mail: kakani@uom.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Σπυρόπουλος
Καθηγητής