member of

Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με κύριο σκοπό την εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Πληροφορικής. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων».

Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι τουλάχιστον 2 εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε Διπλωματούχους αντίστοιχων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών. Γίνονται επίσης δεκτοί, υπό προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.3685/08, όπου θα ληφθούν υπ’όψιν ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των προσόντων και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η επιτυχής παρακολούθηση ορισμένων προπτυχιακών μαθημάτων ή/και προπαρασκευαστικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι επιδόσεις των οποίων δεν λογίζονται στον βαθμό Διπλώματος.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την 19η Νοεμβρίου 2012 έως την 5η Ιανουαρίου 2013 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, που συμπληρώνεται και τυπώνεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας  του ιστότοπου του Τμήματος.

2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.

3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή (4 αντίγραφα). Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Α) σύντομη έκθεση γνωστικών & ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα

Β) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν (και σε ψηφιακή μορφή, cd, 3 αντίτυπα)

Γ) περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (εφόσον ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική ή πτυχιακή εργασία).

7. Μία φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές: Η σύνταξη και η αποστολή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος, στην σελίδα http://inf-server.inf.uth.gr/newpost/ του ιστότοπου του Τμήματος. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομιστούν και επιστολές από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.

Αιτήσεις τελειόφοιτων γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, θα προσφερθεί ένας αριθμός υποτροφιών επικουρικής διδασκαλίας βάσει των αναγκών του Τμήματος και των υποψηφιοτήτων.

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κατόπιν, αφού τυπωθεί, μαζί με τα δικαιολογητικά 2-8, κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άτομο με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στην Γραμματεία του Τμήματος. Εναλλακτικά, οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων μπορούν να αποσταλούν με οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών –courier- (παράδοση στο Τμήμα και όχι «συστημένο») στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 37 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τ.Κ.38221

ΒΟΛΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.inf.uth.gr, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email:pgsec@inf.uth.gr ).