member of

Σκάφη αναψυχής: Τι ισχύει…

koteeroΕπειδή πολλά ακούγονται τελευταία για τη φορολογία στο χώρο των σκαφών αναψυχής, σας παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του νόμου που (προς το παρόν) ισχύει.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Το άρθρο 2 του νόμου 3790/2009, που αφορά τον ειδικό φόρο των σκαφών αναψυχής, τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58 στις 23/04/2010 ως εξής:

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος σε όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασμένα με δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή δελτίο κίνησης θαλαμηγού (Transit Log) ή ανάλογο έγγραφο. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μόνον εφόσον παραμένουν στην ελληνική επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα άνω των 60 ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

2. Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, όπως αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

3. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα. Από το μήκος του σκάφους που υπολογίζεται για τον φόρο, αφαιρούνται πλέον τα πρώτα 10 μέτρα για τα μηχανοκίνητα και τα 15μ. για τα ιστιοπλοϊκά. Έτσι διαμορφώνεται ο φόρος ως ακολούθως: ( δείτε στο pdf).

Τα μήκη των σκαφών στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

4. Τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων και τα ιστιοφόρα μέχρι και 15 μέτρα καταβάλλουν ειδικό τέλος καταγραφής ύψους 1 ευρώ.

5. Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι ο κύριος του σκάφους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνονται για την καταβολή του φόρου ο κάτοχος ή ο χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού και σε περίπτωση που το σκάφος ανήκει σε νομικό πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο διαχειριστής.

6. Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση των σκαφών που είναι νηολογημένα σε αλλοδαπό νηολόγιο και στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος, αυτός καταβάλλεται από τον υπόχρεο πριν από τον απόπλου, στην πλησιέστερη Δ.Ο.Υ.

Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του Δ.Ο.Υ. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου.

Σε περίπτωση μη δήλωσης ή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος  κατά τα οριζόμενα στον ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) για τη φορολογία εισοδήματος.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί ή μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του.

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του.

7. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

8. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

9. Εφόσον, από τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2743/1999 «Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής», διαπιστωθεί ότι, δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά, ανακαλείται η άδεια των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται ο ειδικός φόρος που ορίζεται από τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

10. Ο έλεγχος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για το χαρακτηρισμό ενός πλοίου αναψυχής σε ιδιωτικό και μη επαγγελματικό στο πλαίσιο των φορολογικών διατάξεων ασκείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ελλιμενισμού, από τις λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατά περίπτωση και δικαιούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο στοιχείο που αποδίδει τον πραγματικό χαρακτήρα του πλοίου.

Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικά πριν τη μεταβίβαση του σκάφους ή πριν την ανανέωση της άδειας αυτού.

Εξαιρούνται του ειδικού φόρου και της έκτακτης εισφοράς τα επαγγελματικά σκάφη.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Για την έκτακτη εισφορά όμως που αφορά το 2009 και αρχικά έπρεπε να πληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2009, αλλά πήρε παράταση για να πληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2010, δεν ισχύει η παραπάνω τροποποίηση αλλά ή αρχική ως ακολούθως: ( δείτε στο pdf).

Τα μήκη των σκαφών στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 καθορίζονται τα τεκμήρια που αφορούν τα σκάφη ως ακολούθως:

Τα παρακάτω ποσά μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για ιστιοφόρα σκάφη.

Επίσης κατά 50% μειώνονται και για τα σκάφη των τύπων ‘Τρεχαντήρι’, ‘Βαρκαλάς’ ‘Πέραμα’, ‘Τσερνίκι’ και ‘Λίμπερτυ’ που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση και είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο.

Τα επαγγελματικά σκάφη δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παρακάτω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.