member of

ΟΛΠ: Στις 10/8 η αποκοπή του μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ στις 22 Ιουνίου 2012.