member of

Βαρβάκειο Ίδρυμα | 23 υποτροφίες εσωτερικού

Βαρβάκειο Ίδρυμα | 23 υποτροφίες εσωτερικού

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος ως εξής:

α) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,
β) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,
γ) Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 στο

Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής όλων των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η ύπαρξη οικονομικής αδυναμίας που θα πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2012, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για οικογένεια μέχρι τεσσάρων μελών, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ως εξής:
1) Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και την Έκθεση (Διδακτέα ύλη ΣΤ΄ Δημοτικού σχολικού έτους 2011 – 2012)
2) Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στην Άλγεβρα – Γεωμετρία και τη Νεοελληνική Γλώσσα (Διδακτέα ύλη Γ΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2011 – 2012)
3) Οι σπουδαστές Α΄ εξαμήνου των ΑΕΝ στα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα (Διδακτέα ύλη Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας σχολικού έτους 2011 – 2012)

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 – 20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από την εξεταστική επιτροπή. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση γραπτών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Από το σύνολο των επιτυχόντων και των τριών κατηγοριών θα προτιμηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους τέσσερις (4) που να έχουν γεννηθεί στα Ψαρά ή να κατάγονται από τον ένα ή και τους δύο γονείς από τα Ψαρά, γενέτειρα του Ιωάννη Βαρβάκη.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα προηγηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους στους πίνακες επιτυχόντων, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία των υπολοίπων. Η χορηγούμενη υποτροφία θα είναι μηνιαίως 200,00 ευρώ. Η καταβολή της θα αρχίσει από την έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο Γυμνάσιο ή Λύκειο ή στις ΑΕΝ με την προϋπόθεση: α) οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προάγονται με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία» και οι σπουδαστές των ΑΕΝ να προάγονται στο επόμενο εξάμηνο και β) να πιστοποιείται κάθε έτος η οικονομική αδυναμία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ. στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής στο Π. Ψυχικό (Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη) από εξεταστική επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. Δ/τος 18/23-8-1941 (ΦΕΚ 286 τ. Α΄). Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές έντυπες ειδικές αιτήσεις στο Βαρβάκειο Ίδρυμα, Ιπποκράτους 2 και Ακαδημίας (4ος όροφος) Τ.Κ. 106 79 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2012. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Οι αιτήσεις των ανηλίκων υποψηφίων υποβάλλονται από τους κηδεμόνες τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή και των γονέων του, όπου αυτό απαιτείται, από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) και β) η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από το Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο κατά περίπτωση, με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή για τους αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου τουλάχιστον «κοσμία».

4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του σχολείου ή της ΑΕΝ ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά. Για το δικαιολογητικό αυτό υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία του Ιδρύματος μετά από συναίνεση του αιτούντος.

5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας ΔΟΥ για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα στη δεύτερη παράγραφο της παρούσας προκήρυξης.

6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους ενήλικους υποψήφιους, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κηδεμόνα του ανήλικου υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, είναι αναγκαία η υποβολή στην υπηρεσία του Βαρβακείου Ιδρύματος της σχετικής διαγνωστικής έκθεσης της αρμόδιας – βάσει του Ν.3699/08 – υπηρεσίας (ΚΕΔΔΥ και δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στο Βαρβάκειο Ίδρυμα έως και την προηγούμενη ημέρα της τέλεσης του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη και η σχετική αίτηση για τις τρεις κατηγορίες υποψηφίων είναι δυνατό να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στις διευθύνσεις του διαδικτύου: http://gym-peirathin.att.sch.gr και www.varvakio.gr.

Παροχή πληροφοριών
Τυχόν διευκρινίσεις και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ιπποκράτους 2 & Ακαδημίας, 4ος όροφος) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΤΗΛ: 210-3632233, 210-3618186 FAX: 210-3618509

Για περισσότερα Σεμινάρια, Υποτροφίες και Πανεπιστημιακές Εκδηλώσεις, κάντε Like στην ειδική σελίδα του Neolaia.gr στο Facebook: