21 Ιουλίου 2011

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή σας αλλά και την ενημέρωση, από σας, των εν δυνάμει hdz2LNUFαγοραστών/πελατών σας, επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με όλες τις οικονομικές παραμέτρους που αφορούν στα σκάφη αναψυχής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ

O Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Η. Περιμένης               Α. Ζέης

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ φόρος πολυτελείας (10%) στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ φόρος πολυτελείας (10%) στους κινητήρες ανεξαρτήτως είδους και ανεξαρτήτως ολικού μήκους του σκάφους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ έκτακτη εισφορά (5% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους) στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

1. ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΧΥΠΛΟΟ Ή ΜΗ)
• Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €
• Για πάνω από 5 μέτρα, προσαύξηση κατά 2.000 € το μέτρο.

2. ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ
• Μέχρι 7 μέτρα 12.000 €
• Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 3.000 € ανά μέτρο κ.λπ.

3. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

3.1 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1000 €.

3.2 ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
– Κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας

– Κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας

από την, για πρώτη φορά, εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους).

3.3 ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατά 30% για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

3.4 ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
– Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και

– Κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ

ολοκλήρου από ξύλο, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

4. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής

μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.